Ünlülerimiz hangi ünlülerin tarzından esinleniyor?

Sinem Kobal, Hande Ataizi ve Ahu Yağtu gibi ünlü kadınların giyim tarzı Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından takip edilip modaya yön veriyor. Peki onlar kimleri takip ediyor?

14 Mart 2015 Cumartesi, 15:42
herkes-onlarin-onlar-kimlerin-pesinde.jpg

BETÜL DEMİR MODAYI TAKİP ETMEK YANLIŞ

Bugün’den Gülden Avuç’un haberine göre trend­le­rin de­ğil de ken­di sti­li­min pe­şin­de koş­ma­yı se­vi­yo­rum. Mo­da­yı ta­kip et­mek yan­lış ama stil sa­hi­bi ol­mak doğ­ru. Vic­to­ri­a Beck­ha­m’­ın tar­zı­nı çok be­ğe­ni­yo­rum.


AHU YAĞTU: KATE BOSWORTH’U TAKİP EDİYORUM

Benim tarzım için, kimileri cool, donuk bazıları da babaanne gibi diyor. Sonuçta bu benim hayat tarzım. Ben vintage tutkunuyum, bu şekilde giyinmeyi seviyorum. Ünlü oyuncu Kate Bosworth stilini beğendiğim ve takip ettiğim isimler arasında.


SİNEM KOBAL: BENİM İÇİN KATE MOSS 1 NUMARA

Gi­yim tar­zı­mı sa­de ama şık di­ye özet­le­ye­bi­li­rim. “Mo­da o ka­dar sı­kı­cı­dır ki, her yıl de­ği­şi­r” de­miş­ler. Bu sö­zü hem çok se­ve­rim hem de ina­nı­rım. Dün­ya­da ta­kip et­ti­ğim ki­şi­ler ara­sın­da Ka­te Moss 1 nu­ma­ra­da.


EBRU DESTAN: STİL İKONUM CATE BLANCHETT

Ben mo­da­yı ta­kip eden, har­fi har­fi­ne uy­gu­la­yan bi­ri de­ği­lim. Da­ha çok ken­di­me ya­kış­tır­dı­ğım şey­le­ri alı­yo­rum. Renk ka­rış­tır­ma­yı sev­mem. Sa­de ve ken­di­me has bir sti­lim var. Ca­te Blanc­het­t’­in tar­zı­nı se­vi­yo­rum.


HANDE ATAİZİ: RUH HALİM TARZIMI BELİRLER

Ken­di tar­zım için öz­gün di­ye­bi­li­rim. İçim­den gel­di­ği gi­bi gi­yi­ni­rim. Ruh ha­lim tar­zı­mı çok et­ki­ler. Sti­li­ni en be­ğen­di­ğim ün­lü ise Ka­te Moss.

KADIN24
Sosyal Medya

KADIN24

Editör

Kadin24.com - [email protected]
KADIN24
Sosyal Medya

Latest posts by KADIN24 (see all)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: